ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ရြာေျမကြက္အမ်ားစု အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လည္ေအးေန

javascript

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ရြာေျမကြက္အမ်ားစု အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လည္ေအးေန

 

ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္

အတြင္းရြာေျမကြက္အေရာင္းမ်ား လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ အေရာင္း

အ၀ယ္ျပန္လည္ေအးသည့္ အေျခအေနရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ေနရာေကာင္း လမ္းသာသည့္ ရြာေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ အနည္းအက်ဥ္းျဖစ္ၿပီး

လူေနမ်ား၍ လမ္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအတန္အသင့္ေကာင္းေသာ

ရြာေျမမ်ားမွာ ေစ်းတတ္လာျခင္းႏွင့္ ေစ်းပိုမုိေခၚျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အ၀ယ္ေအး

ေနေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

 

မႏ ၱေလး - လားရိႈးလမ္းမႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ - ေက်ာက္ဆည္လမ္းသစ္မ်ားအနီးရိွ

ျပင္စာေက်းရြာ၌လည္း ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား အမ်ားအျပားေတြ႔ရ

ေသာ္လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားသာရိွၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ နည္းပါးေနေသး

ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ခုလတ္တေလာ အေရာင္းေအးေနတယ္ ၀ယ္လက္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေစ်း

တန္တာေလးေတြပဲ စိတ္၀င္စားၾကတာေပ့ါ လာၾကည့္တာေတြေတာ့ ရိွပါတယ္

ေနရာေကာင္းရင္ေတာ့ ေစ်းပိုေခၚၾကမွာေပ့ါ ေစ်းသက္သာတဲ့ ေနရာေတြက်ေတာ့

လည္း သြားေရးလာေရး ေရ၊မီး စသျဖင့္ စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္ေလ

တခ်ိဳ႔ရြာေတြက ထံုးစံအတုိင္း အတြင္းဘက္ေတြဆုိ ေစ်းသက္သာတယ္ လမ္းမ

တန္းေတြက်ေတာ့ လူပိုၿပီးစိတ္၀င္စားေပမယ့္ လမ္းမတန္းဆုိေတာ့ ႀကိဳက္ေစ်း

ေစ်းပိုေခၚၾကတယ္  ဥပမာ ရတနာပံုဆုိက္ဘာစီးတီးနဲ႔နီးတဲ့ သံုးေတာင္ရြာဘက္

ဆုိရင္ လမ္းမေဘးဆုိရင္ သိန္းေထာင္ေက်ာ္ေတြ ေခၚၾကတာေတြ ရိွလာတယ္

သိန္း ၂ ေထာင္ ၃ ေထာင္ဆုိ ျပင္ဦးလြင္ဘက္ပဲ တတ္ေနၾကမွာေပ့ါ အဲဒီေတာ့

၀ယ္လက္ေတြအေနနဲ႔ ခ်င့္ခ်င္လာရတာေတြလည္း ရိွတာေပ့ါ ေျမပိုင္ေတြအေန

နဲ႔ကေတာ့ တခ်ိဳ႔လည္းေငြေပၚခ်င္လုိ႔ ေစ်းခ်ေပးတာေတြလည္း ရိွပါတယ္ အ၀ယ္

လုိက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေစ်းခ်ေပးရမယ္ ေနရာေကာင္းလမ္းေကာင္းတာေၾကာင့္ ေစ်း

ပိုရခ်င္ရင္ေတာ့ ေစ်းကြက္ပိုေကာင္းလာတဲ့အခါ အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္ျဖစ္လာမွာပါ

ဟု ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံ ေကာင္းကင္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မနီလာက

ေျပာၾကားသည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေနရာအသင့္အတင့္

ေကာင္းမြန္ေသာ ရြာေျမမ်ားမွာ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ၀ယ္လက္

ေအးေနေသာ္လည္း ေစ်းက်ျခင္းမရိွပဲ ပိုမုိေစ်းေကာင္းလာႏိုင္သည့္ အေျခအေန

ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ မွန္းဆမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ရၿပီး ေျမပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္

ေအာင္းထားလွ်င္ ပိုမုိအက်ိဳးရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကြ်မ္း

က်င္သူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရိွသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments