ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာအစားေပးရန္ စီစဥ္ေနဟုဆုိ

javascript
လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ ေဆာက္မည့္ 
ပုဂၢလိကေဆး႐ုံစီမံ ကိန္းကို ေျမအစားျပန္ေပးရန္စီ စဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာသည္။

သင့္ေလ်ာ္မည့္ေနရာကို ေျမ အစားျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးေန ရာအတိအက်သတ္မွတ္ၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္သြား မည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ုံး၌က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမေနရာ ကို ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းလႊဲေျပာင္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးျခင္းအား အၿပီး သတ္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၀န္မ်ားက ကန္႔ကြက္
ခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါပုဂၢလိက ေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ရန္ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳလုိက္ ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာ ေရးက႑တြင္ 
နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းပယ္ ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္း မ်ားဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေျမ ေနရာအစားေပးျခင္းသည္ ႏွစ္ ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂုံေစ တီအနီးရွိ တပ္မေတာ္ပုိင္ေျမေနရာမ်ားကို 
ဒဂုံစီးတီးအပါအ၀င္ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီေလးခုသို႔ငွားရမ္းခြင့္ျပဳစဥ္ကလည္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အစုိးရက စီမံကိန္း မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး ဒဂုံစီးတီးစီမံ ကိန္းအပါအ၀င္ က်န္ကုမၸဏီသုံးခုအတြက္ ေျမအစားထုိးျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန္းအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ဆုိင္ေသာ 
ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ကံဘဲ့လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမ ၃၅ဒသမ ၃၈၅ဧကကုိအစားေပးထားၿပီး က်န္ကုမၸဏီသုံးခုအား ေျမေနရာမ်ား အစား ျပန္လည္ေပးထားသည္။

Source:7DayDaily

Facebook comments