လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကျငာခ်က္

 လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္ လယ္ယာေျမ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကျငာခ်က္

 

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ႏိုင္ငံသား

မ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)ရရွိႏိုင္ေရး ကို ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပစြာေဆာင္႐ြက္

ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အသိေပး ေၾကျငာအပ္

ပါသည္။
(၁) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ(ပုံစံ-၁)ကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင္ အခမဲ့ရယူ၍ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ

တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ ေလၽွာက္ထားရပါမည္။
(၂) ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေလၽွာက္လႊာ လက္ခံရရွိသည့္

ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ စီစစ္ေထာက္ခံ ခ်က္ေပးပို႔ရပါမည္။
(၃) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္လိုသူရွိပါက 

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ဆင့္သည့္ေၾကာ္ျငာစာ ေၾကျငာ မည္ျဖစ္သည္။
(၄) ယင္းေၾကာ္ျငာစာကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးႏွင့္ လယ္ယာေျမတည္ရွိရာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္

ေရးမႉး႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားပါမည္။ေၾကာ္ျငာတြင္ ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၅) ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိလၽွင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ(၇) ရက္အတြင္း

သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားသို႔သာမန္အားျဖင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္အေၾကာင္း

ၾကားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၆) သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆး

ေတြ႕ရွိခ်က္ကို (၇) ရက္ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၇) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း(၃၀) အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံ

ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္း

စာတြဲကို တင္ျပရမည္။
(၈) ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ရရွိသည့္လုပ္ငန္းစာတြဲအား လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွ(၇) ရက္

အတြင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသြားရမည္ျဖစ္သည္။
(၉) ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ တင္ျပလာသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲကို 

လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ (၁၅) ရက္အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ထား ခ်က္ကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း(သို႔မဟုတ္) ျငင္း

ပယ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန ႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(၁၀) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ -
(က) ခြင့္ျပဳေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုရလၽွင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူကို လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ရန္ ဦးစီးဌာန

ရေငြစာရင္းသို႔ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအျဖစ္ ဦးပိုင္လုပ္ကြက္၁-ခုလၽွင္ ၅၀၀က်ပ္ႏႈန္းေပးသြင္းေစၿပီး လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔

တင္ျပရမည္။
(ခ) ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္း

တင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။
(၁၁) ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္

ႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးၿပီး ျငင္း

ပယ္ျခင္းခံရသူထံသို႔လည္း ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ပုံစံ(၈) ကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။
(၁၂) ျငင္းပယ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိသူသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္တစ္စုံ

တစ္ရာရွိပါက လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ(၂၂)ပါျပ႒ာန္း ခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)

ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံ မူလေျမယာမႈခင္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး

ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေၾကျငာခ်က္အတိုင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာ ေတြ႕ရွိပါက အတြင္း

ေရးမႉး၊ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၅)၊ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ လိပ္မူ၍ လည္းေကာင္း၊

ဖုန္း ၀၆၇- ၄၁၀၀၀၄ သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္တိုင္ၾကား ႏိုင္ပါသည္။
(ဦးစီးဌာနဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနကို ဆိုလိုပါသည္)
ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

 

Source: MOIWebportalMyanmar

Facebook comments