၀ယ္ယူခြင့္ရ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား

javascript

၀ယ္ယူခြင့္ရ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္

တားျမစ္ခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား

 

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာအခန္းမ်ားအား ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္

တုိက္ခန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း တဆင့္ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္း၊

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားၿပီး အကယ္၍ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို

ခ်ိုးေဖာက္ပါကBlack list စာရင္းသြင္းကာ ေနာက္ေနာင္ ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ရာ

တုိက္ခန္းမ်ားအား၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု

ၿပီးခဲ့သည့္  ႏို၀င္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

 

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရင္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔

အေနနဲ႔ကေတာ့ အေထြထူးမေျပာလုိပါဘူး ဒါကလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ စည္း

မ်ဥ္းတစ္ခုနဲ႔ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့သေဘာေပ့ါ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္မေန

ေငြလုိတဲ့သူကေတာ့ ေရာင္းခ်င္ရင္ေရာင္းမွာပဲလုိ႔ ယူဆရပါတယ္ နာမည္ပ်က္

သြင္းတာကေတာ့ သြင္းေပ့ါ အေရးတႀကီးေငြလုိတာတုိ႔ ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရတဲ့

အိမ္ခန္းနဲ႔ ေနရာေဒသထက္ ပိုအဆင္ေျပတဲ့ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔ေနခ်င္တာတုိ႔

စသျဖင့္ ရိွၾကမယ္ အဲဒီေတာ့ အလံုးစံု အျပည့္အ၀ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို လုိက္နာ

သူကေတာ့ ရိွရင္လည္း ရိွမယ္ ေရာင္းခ်င္တဲ့သူကလည္း ေရာင္းႏိုင္တာပဲ

အကယ္၍ ေရာင္းမယ္ဆုိရင္ ဒဏ္ေၾကးျမင့္ျမင့္ ေပးေဆာင္ဖုိ႔လုပ္လာတာမ်ိဳး

ေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ထပ္ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေရာင္း

အ၀ယ္နည္းသြားႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူဆရမယ္ ခု အေျခအေနမွာကေတာ့ Black list

သြင္းမည္ သတ္မွတ္ခ်က္ေလာက္ပဲ ေတြ႔ရေသးတယ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခန္း

ေလွ်ာက္လုိ႔ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရတဲ့သူေတြ ဒီတုိင္း လုပ္ခ်င္တာလုပ္ ေရာင္းခ်င္ေရာင္း

လႊတ္ထားတာမ်ိဳးထက္စာရင္ေတာ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားတာက အမ်ား

အတြက္ ေတြးၾကည့္ရင္ ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္ ဟု ျမန္မာ့အဖုိးတန္ေျမ အိမ္ၿခံ

ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ  ကိုမ်ိဳးထုိက္က ေျပာၾကားသည္။

 

ထုိ႔ျပင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား

သူမ်ားေနျဖင့္လည္း မူလအိမ္ပိုင္ မရိွေၾကာင္း ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္

ထားခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အကယ္၍ အိမ္ပိုင္ရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါကလည္း ၀ယ္

ယူခြင့္ ရရိွထားေသာ တုိက္ခန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္မွွ ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ကာ

တုိက္ခန္းတန္ဖုိး၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ဟု

စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရိွထားၿပီး ျဖစ္သည္။

 

ယခင္လပိုင္းမ်ားအတြင္းက မႏ ၱေလးအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း၌လည္း တန္ဖုိး

နည္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားအား အေရာင္းအငွားေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေၾကာင္း သိရၿပီး

၀ယ္ယူခြင့္ရ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ တဆင့္

ျပန္လည္ ငွားရမ္းေနထုိင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားျမစ္ထားမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ား

၏ အျမင္မ်ားအား ေလ့လာေမးျမန္းရာတြင္

 

ကြ်န္ေတာ္က အၿငိမ္းစားပင္စင္စားတစ္ဦးပါ တုိက္ခန္းမဲေပါက္ေတာ့ အမွန္

အတုိင္းေျပာရရင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖုိ႔ စိတ္ကူးမိပါတယ္ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့

လူတုိင္းမွာက သူ႔အခက္အခဲေနသူ လူမႈေရး၊ မိသားစုေရး၊ စား၀တ္ေနေရး

ဆုိတာေတြက ရိွၾကေတာ့ တုိက္ခန္းမဲေပါက္လည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၿပီး ေနေရး

အတြက္ ပိုသင့္ေတာ္တဲ့ကိုယ့္ဇာတိ ရပ္ရြာ သို႔မဟုတ္ ၿခံေျမေလးတစ္ခုခု ျပန္၀ယ္

ေနခ်င္တာေတြလည္းရိွၾကတာေပ့ါ ဥပမာ ကြ်န္ေတာ္ဆုိရင္ ေဆြမ်ိုးသားခ်င္းေတြ

ရိွတဲ့ ကိုယ့္နယ္ဘက္ျပန္ေနခ်င္တယ္ေပ့ါ အိမ္၀ိုင္းေလးတစ္ခု ျပန္၀ယ္ဖုိ႔ေပ့ါ ၿမိဳ႔မွာ

က ေနေရးစားေရးသြားလာရ အဆင္မေျပတာက မ်ားေတာ့ ဒီလုိစဥ္းစားျဖစ္တာပါ

သို႔ေပမယ့္ႏိုင္ငံေတာ္က စီစဥ္တာလည္း သူတို႔ရဲ ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္အရဆုိ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မွန္ကန္ပါတယ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိသူေတြနဲ႔အက်ိဳးေမွ်ာ္ၿပီး

ေလွ်ာက္သူေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းေစတာေပ့ါ ကြ်န္ေတာ့္ အေန

အားျဖင့္ေတာ့ ခုလတ္တေလာမွာ တုိက္ခန္းေစ်းေတြကေတာ့ သိပ္ေအာ္လုိ႔

အဆင္မေျပေသးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနေတာ့ မေရာင္းေသးပါဘူး မျဖစ္မေန

အေျခအေနအရ လုိအပ္မႈရိွလာတဲ့အခါေတာ့ ျပန္ေရာင္းသင့္ရင္လည္း ေရာင္း

ျဖစ္ပါမယ္ဟု ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာ၌ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရသူ ပင္စင္စားတစ္ဦး

က ေျပာသည္။

 

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း အေ႔ရွပိုင္းခရိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္၌

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္အား သံုးလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပး

ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

ဘဏ္၌ ေငြေၾကးစုေဆာင္းထားသူမ်ားအား ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း

သိရသည္။ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္း၀ယ္ယူ လုိသူအတြက္ မိသားစု လစဥ္ ပ်မ္းမွ်

၀င္ေငြ က်ပ္သံုးသိန္းမွ ငါသိန္းၾကား ရိွရမည္ဟု ဆုိသည္။


ယခုဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိအနိမ့္ဆုံးေစ်းျဖစ္ေသာ ေပ ၂၀x၄၀ အက်ယ္ရိွ 

သိန္း ၁၂ဝ တန္ တုိက္ခန္းမ်ားမွာဝယ္ယူသူ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ အသစ္

တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္ျဖင့္ ဝယ္ယူ

ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာႏွင့္ သီလဝါအထူး 

စီးပြားေရးဇုန္တို႔တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အခန္း

အက်ယ္ေလွ်ာ့ခ်၍ တန္ဖုိးပိုမုိသက္သာစြာ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း

သိရသည္။ 


Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

Facebook comments