ဂ်ဳိက္ကာေခ်းေငြ ျဖင့္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း ၆၅ ခု လာမည့္ ဇူလုိင္လတြင္ ၿပီးစီးမည္

javascript

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အတိုးႏႈန္း သက္သာသည့္ ေရရွည္အေထာက္ အပံ့ေခ်းေငြမ်ား (ODA Loan) ကို ေပးလ်က္ 
ရွိရာ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ၆၅ ခုကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

"ဒါက ဂ်ဳိက္ကာရဲ႕ ပထမဆံုး ေခ်းေငြစီမံ ကိန္းပါ။ အတုိးႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေရရွည္ အေထာက္အပ့ံ၊ အက်ဳိးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ရမယ့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု အႀကီးစားေတြကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အတြက္ ေခ်းေငြေပးတာပါ။ အခုစီမံကိန္း ၆၅ ခုက ပထမပိုင္းျဖစ္ၿပီး။ ဒါၿပီးရင္ ဒုတိယ ပိုင္းအတြက္လည္း ဆက္လက္ေပးသြားမွာပါ" ဟု JICA ၏ အဆုိပါစီမံကိန္း အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္သူ ေဒၚမုိင္ေသာ္ဒါမင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ODA Loan ေခ်းေငြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဂ်ဳိက္ကာက ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ ေရရရွိေရးတုိ႔ အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီစီမံကိန္းအပိုင္း(၁)မွာေတာ့ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ ေဆာက္ေပးတယ္။ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမွာဆုိ လွ်ပ္စစ္ရယ္၊ ေရေပး ေ၀ေရးရယ္ကုိ အဓိကလုပ္ေပးတယ္။ ေခ်းေငြ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ဇြန္လ ၂၀၁၃ မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္။ စီမံကိန္းေတြ ကိုေတာ့ ၂၀၁၄ မွာ စၿပီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယင္းဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း အပိုင္း(၁)အတြက္ ေခ်းေငြပမာဏမွာ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၇ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္) ျဖစ္ကာ လမ္းတံတားစီမံကိန္း မ်ားအတြက္ ရွစ္ဘီလ်ံ၊ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္ဘီလ်ံ အျပင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အၾကံေပးကုမၸဏီ ငွားရမ္းရန္ တစ္ဘီလ်ံႏွင့္ လ်ာထားေငြ သုည ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလံုးမွ ေဒသမ်ားတြင္ ခြဲေ၀ အသံုးျပဳသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းစုစုေပါင္း ၆၅ ခုအနက္ လမ္းတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ၁၅ ခု၊ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးစီမံကိန္း ၂၇ ခုႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္း ၂၃ ခုတုိ႔ျဖစ္သည္။ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ေဒသမ်ား၏ လမ္းမ်ားကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ တူးေျမာင္း မ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္မူ မဟာဓာတ္အားလိုင္းရရွိသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း မရရွိသည့္ ေဒသမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲကာ ဓာတ္အားလုိင္းမရသည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ ဓာတ္ခြဲ႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား သြယ္တန္း ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း မေရာက္ရွိ သည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔သည့္ လုိင္းမ်ား
အတြက္ အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းတြင္ ေရရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ အပူပိုင္းဇုန္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားကို အဓိကထား၍ ေရေလွာင္ကန္၊ ေရစစ္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေရတူး ေဖာ္ျခင္းႏွင့္
ေရပိုက္မ်ား သြယ္တန္းေပးျခင္း တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္းအားလံုးကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ
ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန (FRD) က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသမ်ားအတြင္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဂ်ဳိက္ကာက ဒီေခ်းေငြေတြ ေခ်းမယ့္ စီမံကိန္းက ဒီက႑ေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့သြားမယ္လုိ႔ သေဘာတူၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္နယ္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕က 
သူတုိ႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ဖုိ႔လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြကို အဆုိျပဳတင္ျပၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲကေန ဂ်ဳိက္ကာက ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ခ်ိန္ညႇိၿပီး ျပန္ေရြးခ်ယ္သြားပါတယ္"ဟု ေဒၚမုိင္ေသာ္ဒါမင္းက ေျပာသည္။

လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္မူ စီမံကိန္းအားလံုး၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ကန္ထ႐ိုက္တာ မ်ားကို တင္ဒါေခၚ၍ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ဳိက္ကာက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အၾကံ ေပးကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းၿပီး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္မွ ၿပီးဆံုး သည့္အခ်ိန္ထိ စီမံမႈမ်ား၊ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA ေခ်းေငြ ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း အပိုင္း(၁) ၿပီးစီးပါက အပုိင္း(၂)အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဘီလ်ံ 
ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားၿပီး စီမံကိန္းအေသးစိတ္မွာ မေရးဆြဲရေသးေၾကာင္း ဂ်ဳိက္ကာက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments