သီလ၀ါဇုန္တြင္ ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားကို အက်ဳိးတူစနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္

javascript
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(က)၏ ကပ္လ်က္၊ Residential Zone အတြင္း ကြန္ဒို 
မီနီယံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ရာ လုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားလာေရာက္ဆက္သြယ္လွ်င္ အက်ဳိးတူစနစ္ျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ
ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာဉာဏ္သစ္လိႈင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

Residential Zone အျဖစ္ ေျမအက်ယ္ အ၀န္း ဧက ၈၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၊
အလုပ္သမား အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဓာတ္ဆီ ဆိုင္မ်ား၊ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေဆာက္အအံု မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားရန္ လ်ာထားၿပီး
ကြန္ဒုိမီနီယံမ်ား ေဆာက္လုပ္ ရန္အတြက္ ေျမဧကအက်ယ္အ၀န္းကုိ ကုိးဧကအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ေျမကို တန္ဖိုးတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္ခ်င္တဲ့ လူေတြရွိရင္ ဖိတ္ေခၚပါမယ္။
ကုိးဧကစလံုးျဖစ္ျဖစ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အပိုင္းလုိက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ခ်င္ရင္လည္း ခြင့္ျပဳပါတယ္။
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘယ္လိုနည္းလမ္း နဲ႔မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ရွိ ပါတယ္။

JV လုပ္မယ္ဆိုေပမဲ့ အျပင္ကလို အခန္းေပးအခန္းယူ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခြဲတမ္း ရမယ့္ အခန္းကို ေနာက္ပိုင္းမွာ Developer ေတြဘက္က ဘယ္ေလာက္နဲ႔
ေရာင္းမလဲ ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတတ္လို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာကေတာ့ Joint venture လုပ္ၿပီးရင္ 
အတူတူရမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ လက္တြဲလုပ္ခ်င္တာပါ။ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ လာၿပီးေဆြးေႏြးလို႔ 
ရပါတယ္၊ ဖိတ္ေခၚပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ 
အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ား၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား၊ 
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ဒို မီနီယံ ကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားကို ယင္း Residential Zone အတြင္း ၌ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အက်ဳိးတူစနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား
အတြက္ မၾကာမီ တင္ဒါဖြင့္ ေဖာက္ ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦး စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ Zone A ကို ဟက္တာ ၄၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္
ေျမေနရာေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လည္ပတ္လ်က္ရွိ သည့္ စက္႐ံုေပါင္း ၂၀ ႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ဆဲ စက္႐ံုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလခန္႔တြင္လုပ္ငန္းမ်ား
အျပည့္ အ၀လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း
၆၈ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အပိုင္း (က) Zone A ၿပီးစီးသြားပါက ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၂၀,၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔အထိ ကို အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

"အက်ဳိးတူ ေဆာက္ခြင့္ျပဳမယ့္ ကြန္ဒို ေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက လာအလုပ္ လုပ္မယ့္
သူေတြကို ဦးတည္ပါတယ္။ သီလ၀ါ ကို အေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ ၿမိဳ႕ျပစနစ္ႀကီး တစ္ခုကို 
စတင္ခ်င္တာလည္း ပါတယ္။ အခန္း ၆၀၀ ေလာက္ထြက္ဖို႔ေတာ့ မွန္းထား ပါတယ္။
Condo block ကိုလည္း ဇုန္ထဲမွာ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ သီလ၀ါ ဆည္ကထြက္လာတဲ့
ေရကို သန္႔စင္စနစ္ ေတြနဲ႔သံုးၿပီး Residential Zone မွာ သံုးထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး မျပတ္ေအာင္
လို႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းလုပ္ထားေပး ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

သီလ၀ါအထူး
စီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာ အတြင္း၌ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို အျမင့္ေပ ၁၂ ထပ္ မေက်ာ္
လြန္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တင္ျပလာသည့္
အထပ္ႏွင့္ အခန္းအေရ အတြက္မ်ားကို တြက္ခ်က္တင္ျပလာမည့္ စီမံခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ရန္ အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္႐ံုမ်ား ႏွင့္ Residential Zone အတြင္းရွိ အေဆာက္ အအံုမ်ားအတြက္
အ၀ီစိတြင္း တူးေဖာ္ကာ ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ဇာမဏီဆည္ႏွင့္
သီလ၀ါဆည္ ႏွစ္ခုတို႔မွ ေရမ်ားကို ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းကာ ေရသန္႔စင္မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္
ကာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေရတစ္ဂါလန္လွ်င္ ေလးက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၀ယ္ယူ သံုးစြဲေနသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။

လဂြမ္းျပင္ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္း ၿပီးစီး သြားပါက သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု လံုးအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ေရမ်ားကို လဂြမ္း ျပင္ဆည္မွ ရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ သံုးစြဲေနသည့္ ဇာမဏီဆည္ႏွင့္
သီလ၀ါ ဆည္တို႔ကို အရန္အျဖစ္ ထားရွိ အသံုးခ် သြားမည္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓတ္အား ပံုမွန္ရရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းစနစ္မွ ရယူသြယ္တန္းထား
ၿပီးျဖစ္သလို မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ ထြက္ရွိႏိုင္မည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုကိုလည္း 
တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ Residential Zone ကို
ျမန္မာသီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ
ဖြဲ႕စည္းေပး ထားသည့္ Thiliwa Sez Management Committee (TSMC) မွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀ထားၿပီး ေကာ္မတီက အထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္။

Source:Myanmar Times

Facebook comments