ယုဇနအပိုင္း(၁) တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းသစ္ကို ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းေရာင္း ခ်ေပးမည္

javascript
ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ (၉၄) ရပ္ကြက္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းရိပ္မြန္ (၉၂)ရပ္ကြက္ ေျမကြက္ေပၚ၌ ေဆာက္ လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက စီစဥ္ႀကီးၾကပ္ မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္ ယုဇနအပိုင္း(၁) တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ အေဆာက္ အအံုသည္ ရွစ္ခန္းတြဲ
ေလးထပ္ျဖင့္ ၅၂၂ စတုရန္းေပ အက်ယ္ရွိ အခန္းေပါင္း ၂၁၆ ခန္းႏွင့္ ၄၈၄ စတုရန္းေပအက်ယ္ရွိ အခန္းေပါင္း ၃၆ဝ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ျမင့္ ၄၆၈ 
စတုရန္းေပအက်ယ္ရွိ အခန္းေပါင္း ၂၈၈ ခန္းပါ အေဆာက္ အအံုအမ်ဳိးအစားလည္း ပါရွိသည္။

အဆုိပါယုဇနအပိုင္း (၁) တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာ၏ တုိက္ခန္းစုစုေပါင္း ၈၆၄ ခန္းရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက အေဆာက္အအံု
အထပ္အနိမ့္၊ အျမင့္ႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ ၍ တိုက္ခန္း၏ ေစ်းႏႈန္းကို အမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခား သတ္မွတ္ထားၿပီး ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။
အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ား အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယုဇန အပိုင္း (၁) တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္း၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္း မ်ဥ္း စည္းကမ္း၊အ
ခ်က္အလက္အေၾကာင္း အရာမ်ား အေသးစိတ္ ဝယ္ယူသိရွိ လုိပါက ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ C.H.D.B Bank ႏွင့္ ဆက္ သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္
ေၾကာင္း သိရ သည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments