ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေရာင္းခ်၊ ဝန္ထမ္းမ်ားဝယ္ယူမႈမ်ားျပားေသာ္လည္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူ ဝယ္ယူမႈနည္း

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္ရွိ ေျမကြက္အမွတ္ (မမ-၁၆) ေျမဧရိယာ ၇ ဒသမ ၆၇ ဧကတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ျမရည္နႏၵာ
တန္ဖိုး မွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္း ရွစ္ခန္းတြဲ ငါးထပ္ အေဆာက္အအုံ ၁၄ လုံး အခန္းေပါင္း ၅၆ဝ ကို မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိ ေသာ 
လုပ္သက္အနည္းဆုံးငါးႏွစ္ရွိ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝင္ေငြ နည္းျပည္သူမ်ားအား လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်ေငြ ေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ရာ အမွန္တကယ္ေနထိုင္လိုသူမ်ားအား ဝယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အေရာင္ေလးေရာင္
ခြဲျခား၍ ႏိုဝင္ဘာ ၁ဝ ရက္မွစတင္၍ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၆ လမ္း ၁၅လမ္းႏွင့္ ၁၆ လမ္းၾကားရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးတြင္
ေရာင္းခ်ေပးရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(အစိမ္း) ျပတ္သြားသည္အထိ ေရာင္းအားျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိသားစုပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြက်ပ္ ေလးသိန္းအထက္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ 
ပါရွိေန၍ တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ဝယ္ယူမႈ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလးလ ေလးရစ္ျဖင့္ အေၾကေပးေခ်စနစ္၊ တိုက္ခန္း ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္း၍ က်န္ေငြ ရွစ္ႏွစ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ္လည္း 
စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments