ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနမႈ အေျခအေန

javascript
လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ႔ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြရဲ႕ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

မင္းဓမၼအိမ္ရာစီမံကိန္း

လက္ရွိ မင္းဓမၼအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပထမျမန္မာေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီတို႔က အက်ိဳးတူေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းအတြင္းမွာ အဆင့္ ျမင့္အိမ္ရာေတြ၊ ဟုိတယ္၊ ရံုးခန္း၊ အေဆာက္အအံု၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ေဈးဝယ္စင္တာနဲ႔ စီးပြား ေရး အေဆာက္အအံုေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ေျမသားစမ္းသပ္တာနဲ႔ ေျမ သားတူးေဖာ္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ ရွိပါတယ္။ အဆုိပါစီမံကိန္းမွာေတာ့ ေျမဧက ၃၀ ေက်ာ္ေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၇၀ ဘီအုိတီစီမံကိန္းနဲ႔ ေဆာက္ လုပ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာင္အင္းဂရီလာ

အဆုိပါစီမံကိန္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ငွားရမ္းႏုိင္တဲ႔ ေနရာမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးစင္တာ၊ အခန္းေပါင္း ၃၆၀ ပါဝင္တဲ႔ လူေနတာဝါ ႏွစ္လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၆၇၄ ခန္း ပါဝင္တဲ႔ လူူေနတာဝါ သံုးလံုးတို႔ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာင္အင္းဂရီလာဂရု(ပ္)အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္း ၄၄၀ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ
ေတာ့ ျမန္မာပလာဇာနဲ႔ လူေနအိမ္ခန္းေတြကို စတင္ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments