ဆူးေလစကြဲစီမံကိန္း ဒဏ္ေငြေဆာင္ၿပီး၍ BCC ရရွိ

javascript

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေက်ာ္လြန္ တည္ေဆာက္သည္ဟု ဆုိကာ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ဒဏ္႐ုိက္ခံခဲ့ရသည့္ ဆူးေလစကြဲ စီမံကိန္းသည္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍ လူေနထုိင္ခြင့္ ေထာက္ခံခ်က္  BCCထုတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ ေသာင္းေက်ာ္ကို ဒဏ္႐ုိက္ခံရ သည့္ ကုမၸဏီက ေအာက္တုိဘာ လကုန္တြင္ ေပးသြင္းၿပီးေသာေၾကာင့္ လူေနထိုိင္ခြင့္ေထာက္ခံခ်က္ကို ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအုံဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ဆူးေလစကြဲသည္ YCDC၏ ပါမစ္ႀကီး(ေနာက္ဆုံးခြင့္ျပဳခ်က္) ႏွင့္ BCC ႏွစ္ခုလုံးရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ဆုိင္ခန္းမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ျမန္ မာေငြက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ဒဏ္႐ုိက္ျခင္းခံရသည့္ ဆူးေလစကြဲအထပ္ျမင့္စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ရွိ အထပ္ျမင့္စီမံ ကိန္းမ်ားဒဏ္႐ုိက္ခံရမႈတြင္ ပမာ ဏ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သုံးသပ္သည္။

၂၃ထပ္အျမင့္ရွိ ဆူေလးစ ကြဲစီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ထား သည့္  အထပ္အေရအတြက္ပုိမုိ ေနျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအုံအ တြင္း အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပိုလြန္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလဆန္းက ဒဏ္႐ုိက္ရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆူးေလစကြဲကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား၌လည္း အထပ္အေရအ တြက္ ပိုေနျခင္း၊ အျခားသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားေက်ာ္လြန္တည္ေဆာက္ ေနသည့္ အထပ္ျမင့္မ်ားရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments