ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျပည့္မီေအာင္ စုေဆာင္းထားရွိသူမ်ား မိသားစု၀င္ေငြ အေထာက္အထားမ်ား အျမန္ဆံုး လာေရာက္ေပးပို႔ရန္ ထုတ္ျပန္

javascript
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ မိမိတို႔ ၀ယ္ယူလိုေသာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျပည့္မီေအာင္ စုေဆာင္းထားရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ မိသားစု၀င္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အထားမ်ားကို မိမိတို႔ စာရင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ CHD ဘဏ္သို႔ အျမန္ဆံုး လာေရာက္ေပးပို႔ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ 
အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း (Housing Saving A/C) ဖြင့္လွစ္စုေဆာင္းထားေသာ Customer မ်ားအေနျဖင့္ မိသားစု၀င္ေငြအတြက္ ၀င္ေငြအ
ေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အိမ္ရာေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ေငြစုသူမ်ားစာရင္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ အခ်ိန္မီေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔စာရင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ CHD ဘဏ္ခြဲအသီးသီးသို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀င္ေငြအ
ေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားအား လာေရာက္ ေပးပို႔ရမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားမွာ မိသားစု၀င္ေငြ (Household Income)၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ကုမၸဏီ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ အၿငိမ္းစားျဖစ္ပါက ပင္စင္စာအုပ္၊ အျခားသူမ်ားျဖစ္ပါက ၀င္ေငြရလမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴ စသည္
တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားကို ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါက ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ မည္သည့္ ဘဏ္ခြဲတုိင္းတြင္မဆို အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း (Housing Savings A/C) ကို က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းမွ စတင္၍
ဖြင့္လွစ္ၿပီး မိမိ၀ယ္ယူလိုေသာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျပည့္မီေအာင္ ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ
အတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments