စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း ဂိုေထာင္မ်ား အငွားေစ်းကြက္ပိုျဖစ္၍ အ၀ယ္ေအး

javascript

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း ဂိုေထာင္မ်ား အငွားေစ်းကြက္ပိုျဖစ္၍ အ၀ယ္ေအး

 

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား လတ္တေလာအေျခအေနတြင္  အေရာင္းအ၀ယ္

ေအးေနေသးေသာ္လည္း ၀ယ္လုိမႈမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ

ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားရိွသည္ဟုသိရသည္။

 

အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

မ်ား ပိုမုိ၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး စက္မႈဇုန္

မ်ားအတြင္း ေျမကြက္အသံုးခ်မႈ အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္

မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တဆင့္ျပန္လည္ငွားရန္၊ ေစ်းကစားရန္ ရည္ရြယ္ရယူ

ထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယခင္

အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ကာ ယခုလက္ရိွ

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ထုိမူ၀ါဒအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား

ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည္ဟု ဆုိသည္။

 

လိႈင္သာယာဇုန္မ်ားအတြင္း ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ အေျခအေနမ်ားအား

အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္

“ လတ္တေလာ ေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ ဂိုေထာင္အငွားေတြ ပိုျဖစ္တာ

ေတြ႔ရပါတယ္အေရာင္းအပ္ႏွံတာေတြလည္းမ်ားတယ္ အေရာင္းအ၀ယ္

ကေတာ့ ေအးပါတယ္အငွားေစ်းကြက္ေလာက္ပဲ ပိုျဖစ္တာေတြ႔ရတယ္

၀ယ္လုိေတြကေတာ့ ေစ်းစံုစမ္းတာေတြအၿမဲရိွတယ္ အ၀ယ္နည္းေနေသးတဲ့

အေျခအေနေပ့ါ ခုလပိုင္းေတြမွာ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူေတြ လာၾကည့္

ၾကတာေတြရိွပါတယ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလုပ္ဖုိ႔ တရုတ္ေတြလာၾကည့္ၾက

တာေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု လိႈင္သာယာ န၀ေဒးဥယ်ဥ္အိမ္ရာရိွ

ကိုးကန္႔ဟြာေကြ႔ အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေအးေနသည့္ လက္ရိွကာလမ်ားအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ား

အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မ်ားလည္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ား

အတြင္း ေျမကြက္အသံုးခ်မႈ အေျခအေနမ်ားအား ပိုမုိ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္

လာသည့္အစိုးရသစ္ ေပၚလစီမ်ားေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ အေရာင္း

မ်ားလည္း ပိုမုိမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူ

မ်ားမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

Facebook comments