ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍ ဆူးေလ စကြဲအေဆာက္အအံု အဆုံးသတ္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာရမည္

javascript

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အထပ္ေက်ာ္လြန္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြကုိ ဆူးေလစကြဲ အေဆာက္ အအုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္က ေပးေဆာင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အဆုိပါ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္မႈ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (BCC) ကို ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္ နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ သိရသည္။

"ဆူးေလစကြဲအေဆာက္အအံု ဒဏ္ေငြ ေပးဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာ သူတုိ႔ ေပးေဆာင္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္လည္းေပးၿပီး လာမယ့္ရက္သတၱပတ္ထဲမွာ အေဆာက္အအံုၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (BCC) ေပးဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ရၿပီးရင္ေတာ့ သူတုိ႔အေဆာက္အအံု လည္း ဖြင့္လို႔ရၿပီ" ဟု အဆုိပါဌာန၏ဌာနမႉး ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ရွန္ဂရီလာအုပ္စုက တည္ေဆာက္သည့္ ဆူးေလစကြဲ ေဈး၀ယ္စင္တာႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ား ငွားရမ္းမည့္ အဆုိပါ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုသည္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အထပ္ေက်ာ္လြန္ တည္ေဆာက္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ သိန္းႏွစ္ေသာင္း ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အထပ္ေက်ာ္လြန္ တည္ေဆာက္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းတြင္ တည္ေဆာက္သူမ်ားက အဆုိပါ အေဆာက္ အအံု၏ ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲေရးဆြဲမႈကို ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပကာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံ ကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စိစစ္ေရးပညာရွင္ အဖြဲ႕ (CQHP) ၏ ေထာက္ခံခ်က္လည္း ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ေကာ္မတီက တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆူးေလစကြဲအေဆာက္အအံု ၏ အထပ္တုိးျမင့္ထားသည့္ ေျပာင္းလဲပံုစံ ဒီဇိုင္းကို (CQHP) အဖြဲ႕ကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းကပင္ စိစစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္လည္း ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဒီဇိုင္းသစ္အေပၚ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ေပးမႈတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူးေလစကြဲအေဆာက္အအံု တည္ ေဆာက္သူမ်ားကလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေဈး၀င္စင္တာႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားကို ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းကပင္
မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး စည္ပင္၏ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ (CQHP) ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ပင္ အမီတည္ေဆာက္ သည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရေအာက္ရွိ စည္ပင္သာယာေရေကာ္မတီ အင္ဂ်င္ နီယာဌာနကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မေပး ရသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ကာ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရန္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (BCC) မရသည့္အတြက္ ဆူးေလစကြဲ အေဆာက္ အအံုမွာ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရေပ။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အထပ္ ေက်ာ္လြန္တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဒဏ္ေငြ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်ာ္လြန္တည္ေဆာက္မည့္ မည္သည့္အေဆာက္အအံုကိုမဆို ယင္းႏူန္းတားအတုိင္း ဒဏ္ေငြခ်မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments