တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ခ်င္ရင္ စည္းကမ္းခ်က္ ျပည့္မီသူ ျဖစ္ရမည္

javascript
မၾကာခင္ေရာင္းခ်မယ့္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာဝယ္ခ်င္သူေတြေလွ်ာက္ထားခြင့္မွာသတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ေတြျပည့္မီသူျဖစ္ဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ္ ။

‘ အခုေရာင္သြားမယ့္တန္ဖိုးနည္းအိမ္္ရာကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူေတြကိုေရာင္းခ်မယ္ ၊အဓိက ကေတာ့ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူေတြ ၊အိမ္ပိုင္ဆိုင္ဖို႕ရည္ရြယ္ထားတာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္မွာစုေဆာင္းေငြထည့္ထားတဲ့သူေတြကိုဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမွာ’လို႕ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္ ။
ဝယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါလိုအပ္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေတြကေတာ့ေလွ်ာက္ထားသူကျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမယ္ ။မွတ္ပုံတင္ပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ျပီးအသက္(၁၈)ႏွစ္
ၿပည့္ထားတဲ့အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ရပါမယ္ ။အစိုးရဝန္ထမ္းကေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္လုပ္သက္ငါးႏွစ္ရွိရပါမယ္ ။ေလွ်ာက္ထားသူအိမ္ေထာင္ဦးစီးကအိမ္မပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ရပါမယ္ ။

ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူကသက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရိွတိုက္ခန္းတစ္ခန္းကိုပဲေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိျပီးအိမ္ပိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕လက္မွတ္နဲ႕ေထာက္ခံခ်က္လုိအပ္ပါတယ္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကိုဝင္ေငြနည္းျပည္သူေတြ ၊ႏိုုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ၊ပင္စင္စားနဲ႕ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြကိုဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္လို႕ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊သက္ဆိုင္ရာအၾကီးအကဲရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္နဲ႕ဝန္ထမ္းကတ္မိတၱဴပူးတြဲတင္ျပရပါမယ္ ။ပင္စင္စားေတြကေတာ့ပင္စင္စာအုပ္မိတၱဴ ၊သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴလုိအပ္ပါတယ္ ။ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြကေတာ့သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီအၾကီးအကဲရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္ပါတယ္ ။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းဝယ္ယူဖို႕အတြက္ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕မိသားစုပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြက်ပ္သုံးသိန္းကေနငါးသိန္းအထိဝင္ေငြရွိရမွာျဖစ္ျပီးနည္းလမ္းသုံးမ်ိဳးနဲ႕ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ ။နည္းလမ္းေတြကေတာ့တစ္ၾကိမ္တည္းနဲ႕ေငြအေက်ေပးစနစ္ ၊တိုက္ခန္းတန္ဖိုးကိုေလးလအတြင္းေလးရစ္ေပးသြင္းရတဲ႕စနစ္နဲ႕ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႕ရွစ္ႏွစ္အရစ္က်ေပးေခ်တဲ့စနစ္တို႕ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႕ဝယ္ယူတဲ့စနစ္ကေတာ့ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ကိုဆက္သြယ္ေဆာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ျပီးအခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း Down-paymentကိုျမိဳ႕ျပႏွင့္
အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကေပးသြင္းကာက်န္တဲ႕တိုက္ခန္းတန္ဖိုးကိုေပးေခ်ဖို႕ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရပါမယ္ ။
တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူကအမွန္တကယ္ေနထိုင္သူျဖစ္ရပါမယ္ ။ငါးႏွစ္အတြင္းတစ္ဆင့္ငွါးရမ္းျခင္း ၊ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါဘူး ။စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရင္အခန္းကိုျပန္လည္သိမ္းဆည္းျပီး
စည္းကမ္းပ်က္အမည္စာရင္း(black list)သြင္းခံရမွာျဖစ္ျပီးတိုက္ခန္းေလွ်ာက္္လႊာထပ္ဆင့္တင္ခြင့္အပိတ္ခံရပါမယ္ ။

အခန္းေတြကိုအရစ္က်ေလးရစ္နဲ႕ဝယ္ယူသူေတြကေတာ့ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွာေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ျပီးဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႕ဝယ္ယူခ်င္သူေတြကေတာ့ျမိဳ႕ျပႏွင့္္အိမ္ရာဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွစ္ခုစလုံးမွာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source:The Kumudar

Facebook comments