ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျပီးစီးမႈအေျခအေန

javascript
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ေဆာက္လုပ္အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာေတြရဲ႕ ျပီးစီးမႈအေျခအေနတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို

ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒိုကိုေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲက Great Master ေဆာက္လုပ္ေရးတို႕က အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
စီမံကိန္းအတြင္းမွာေတာ့ လူေနအိမ္ခန္းေပါင္း ၃၄၄ခန္းပါဝင္ျပီးရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၁၄၅ခန္း နဲ႕ အကိိ်ဳးတူတည္ေဆာက္တဲ့
ကုမၸဏီက ၁၉၀ ပိုင္ဆုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြကေတာ့ ၈၀ရာခုိင္နႈန္းျဖစ္ျပီး မုိးေကာင္းလမ္းနဲ႕ေအာင္ေဇယ်ာ လမ္းၾကာမွာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္းအထည္းေဖာ္ေန
တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရေက်ာ္ complex

ေရေက်ာ္ complex စီမံကိန္းကေတာ့ ယခင္ ေရေက်ာ္ ေဈးေဟာင္းေနရာကို ျပန္လည္အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားတဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ေအာင္ျမင္ျပည့္စံုေဆာက္လုပ္ေရးက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိျပီး လက္ရွိမွာ အၾကမ္းထည္းတည္ေဆာက္မႈအားလံုးျပီးစီးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments