လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္း ေဆာၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္

javascript
ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနကႀကီးမွဴး၍ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္း ဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ေဆာၿမိဳ႕ ေယာမင္းႀကီးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမဝင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ အဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟုန္းလိန္းနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔႔၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေပးျခင္းနွင့္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း၊ အယူခံျခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္က်င့္သုံးရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ပို႔ခ်ေဆြးေႏြး ၾကသည္။
သင္တန္းသို႔ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ ဥကၠဌနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၁၁၂ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments