ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ

javascript

ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအံုမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွတင္ဒါမ်ား ေအာင္ျမင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MCEA) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက 
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''CHDB ၊ ဧရာဝတီဘဏ္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပါင္းၿပီး ေဆာက္လုပ္စ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္နဲ႔ ရပ္ဆိုင္းေနရတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ အၿပီးသတ္ ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အသင္းကေန ကူညီ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ေရာင္းမထြက္တဲ့ အခန္းေတြအတြက္လည္း အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းဖို႔ ဘဏ္ေတြကို အပ္ေပးပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရဆီက တင္ဒါရၿပီး ျဖစ္ေပမဲ့ 
လုပ္ငန္း စတင္ရင္းႏွီးရမယ့္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရင္းဖို႔ခက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ အတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့ပိုက္ဆံကို ထုတ္ေခ်းႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ အေသးစား အလတ္စား
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြ ဘဏ္ေခ်းေငြရဖို႔ ကူညီေပးေနပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

MCEA က ေငြေၾကးလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုစည္းကာ ေငြထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မည့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္တို႔ပူးေပါင္းကာ ပထမဆံုး အစီအစဥ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွစ၍ ေငြေၾကးလိုအပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရယူႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားရယူလိုသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အေဆာက္အအံု၏ တည္ေနရာ၊ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အေနအထား၊ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏ တို႔ကို အေသးစိတ္စာျဖင့္ ေရးသာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

''သူတို႔လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လည္ပတ္ေအာင္လို႔ ကူညီေပးေနပါတယ္။ ေငြေၾကးလိုအပ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး အသင္းက ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေပးေနတယ္။ ဘဏ္ကို တစ္ဦးခ်င္း သူတို႔လာရင္ အဆင္မေျပမွာစိုးလို႔ပါ။ သူတို႔မွာ ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ အေဆာက္အအံုရဲ႕ေနရာ၊ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ေငြပမာဏ၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး အသင္းကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ရင္ အသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြထုတ္ေခ်းေပးဖို႔ လုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္အားႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အငယ္စား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ စုစည္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အသင္းဝင္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေပါင္း ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းလည္းျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝယ္လက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္အတြက္ ေဆာက္လက္စအေဆာက္အအံုမ်ားေငြေၾကးလည္ပတ္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားရွိေနသကဲ့သုိ႔၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမရွင္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳေတာ့သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိလာေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

''ေဆာက္လက္စေတြၾကားမွာကို အိမ္ရွင္ေတြနဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြ၊ ဝယ္တဲ့သူေတြ အၾကားမွာ အျပန္အလွန္ တရားစြဲထားတဲ့ အ႐ႈပ္အရွင္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဘဏ္ေတြဘက္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး Clear ျဖစ္မွ ေငြေခ်းမယ့္သေဘာရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ အခိုင္အမာရွိၿပီး ကန္ထ႐ိုက္ေရာ အိမ္ရွင္ပါ ႏွစ္ဦးသေဘာတူမယ္။  ႀကိဳပြိဳင့္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးမေရာင္းရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေငြမရွိလုိ႔ ျပႆနာေပါင္းစံုနဲ႔ ရပ္သြားတာဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္ေတြက ေခ်းမွာ မဟုတ္ဘူး။အသင္းအေနနဲ႔ အခုလို အကူအညီေပးတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္'' ဟု အာရွေဆာက္လုပ္ေရး အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ ေစ်းကြက္ အတြင္း ဝယ္ယူလိုသူ ႐ုတ္တရက္ နည္းပါးသြားသည့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ေငြေၾကးအင္အား နည္းပါးသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလယ္အလတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဆာက္လက္စအေဆာက္အအံုမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အမ်ားအျပား ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ ေအးစက္သြားသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္ရသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည့္အျပင္ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အၿပီးသတ္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။

ေစ်းကြက္တြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံတိုက္ခန္းမ်ား၊ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္လိုအား ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ အင္အားႀကီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ အခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း အလယ္အလတ္ႏွင့္ အငယ္စား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္မူအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို က်ပ္ဘီလ်ံ ၉ဝ ထုတ္ေခ်းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျဖၾကားထားခဲ့သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments