ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ ေရးဆြဲၿပီးစီး

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA) တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ ကို မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

''လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကို ျပန္သံုးသပ္တာ အခု ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ''ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးမွ တာဝန္ရွိသူ 
ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ မဟာဗ်ဴဟာၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ အေရးပါသည့္ မႏၲေလး၊ ပုသိမ္ႏွင့္ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ စီမံကိန္းကိုအေျခခံကာ ယခုႏွစ္တြင္ JICA ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ျပန္ဆြဲေနတာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္လို႔ ဒီစီမံကိန္းမူၾကမ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ထားတာကို JICA ရဲ႕အၾကံေပးအဖြဲ႕က သူတုိ႔ရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြကို ျပန္တင္ျပထားတယ္။ 
ဒီလကုန္ေလာက္ ဒီစီမံကိန္းေရးရဲ႕ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ပံုစံ ထြက္ပါမယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးစီးလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ၄င္းတုိ႔ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းသည္ ၂ဝ၄ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ရွည္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ဗဟိုၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အတြက္ အာဆီယံ တံခါးေပါက္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments