အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မႏၲေလးတုိင္းရွိ ေျမယာမ်ား ပုဂၢလိကသုိ႔ ခ်ထားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ တုိင္းအစုိးရထံ တင္သြင္းမည္

javascript

အစုိးရအကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒ သႀကီးရွိ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေျမယာမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ တစ္ဦးတည္းပုိင္မ်ားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယခုလကုန္တြင္ တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႕ထံ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိ သည္။

ၾသဂုတ္ ၁ရက္က စတင္ဖြဲ႕ စည္းသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ အစုိးရအကူးအ ေျပာင္းကာလေျမလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာ လက္ခံရယူသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပႏုိင္ရန္ အစီရင္ခံစာေရးသားေနၿပီဟု စုံစမ္းစိစစ္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ပါ၀င္သူ  ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဘယ္သူ႔ကိုမွမေထာက္ညႇာဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြအတုိင္းအစီရင္ခံစာေရးၿပီး တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဦးတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာ မွ မတ္လကုန္အထိ အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိ မိတ္အတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာႏွင့္အမ်ားျပည္သူပုိင္ ေျမယာဧက တစ္ေထာင္ခန္႔ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု ဦးတင္ေအာင္ကဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ထုိက္သင့္ သည့္အခြန္အခမရရွိခဲ့သည္မ်ား ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈအမ်ား စုက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြေၾကးမရခဲ့ ဘူး’’ဟု ဦးတင္ေအာင္ကေျပာ သည္။

တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ထံတင္ျပ မည့္ အစီရင္ခံစာကို အပုိင္းသုံးပုိင္းခြဲကာ ေရးသားေနၿပီး ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၊(က) တုိ႔အရ လယ္ယာေျမမ်ားအားအ ျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ခ်ထားေပး ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေျမေနရာ မ်ားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ေျမအျဖစ္ ခ်ထားခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်ထားေပးျခင္းဆုိသည့္အပုိင္းအလိုက္ခြဲကာ အစီရင္ခံစာတင္ျပမည္ဟု ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈစုံစမ္းစိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ကဆုိသည္။

ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ျပရာတြင္ အမႈတြဲ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သုံးသပ္ ခ်က္မ်ားတင္ျပမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕အမႈတြဲအားလုံးအေပၚ ၿခံဳငုံသုံးသပ္၍တင္ျပမည္ဟု ဦးတင္ ေအာင္က ဆုိသည္။

အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာ လအတြင္း စည္ပင္သာယာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေျမကြက္မ်ား ကို ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထား ေပးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ လည္စိစစ္အေရးယူရန္ တုိက္ တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို ခ်မ္းျမသာ စည္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးျမင့္ ေအာင္မုိးက မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၁၇ဦးပါ ေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းကာ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆုိပါေျမကြက္ခ်ထားေပးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္တြင္ စည္ပင္သာယာက ဂရန္ထုတ္ေပးေနမႈမ်ားကို ရပ္ ဆုိင္းထားခဲ့သည္။

ေျမကြက္ခ်ထားေပးရာတြင္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္လွ်င္ စည္ပင္သာယာက ဆက္လက္ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ မညီ၊ အမ်ား ျပည္သူအတြက္အက်ဳိးမရွိဘဲတစ္ ဦးတစ္ေယာ က္ေကာင္းစားေရးအ တြက္ ရည္ရြယ္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း မ်ဳိးျဖစ္လွ်င္မူ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ရန္ လုပ္ ေဆာင္မည္ဟု မႏၲေလးတုိင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားထားသည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments