ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအျမင္ ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕က ႀကီးမွဴး၍ ရွမ္း ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေအာက္တိုဘာ 
၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မန္ခါး၊ ဟိုင္းပု၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ပိႏဲၷကုန္း၊ ရြာသစ္၊ မန္ေကာင္းမႈ၊ ကုန္းသာ အစရွိသည့္ေက်းရြာ မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား၊ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ဥပေဒမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ားကို တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္(ရန္ကုန္)က ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံသား တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာေျမသည္ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိဖို႔လိုအပ္သည္ 
ကိုလည္း သိရွိထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမ၊ စားက်က္ ေျမ၊ ဘံုေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ အခြန္လြတ္ သာသနာေျမ၊ လယ္ယာေျမ စသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးအလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ေသာ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထား သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိ လိုသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ား၊ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပ ေမးျမန္းခဲ့ရာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကား ေပးခဲ့ သည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments