မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌ တန္ဖိုးမွ်တတုိက္ခန္း ၅၆ဝ ကို နိုဝင္ဘာလ အတြင္းေရာင္းခ်ေပးမည္

javascript

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္ (မမ-၁၆)တြင္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သည့္ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာတိုက္ ခန္း ၅၆ဝ ကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါတန္ဖိုးမွ်တ တိုက္ခန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း စသျဖင့္ မည္သူမဆိုလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

''ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းမွာ တိုက္ခန္း ေတြအားလုံး ၿပီးစီးေတာ့မွာပါ။ သတ္မွတ္စည္းကမ္းနဲ႔ညီတဲ့ ျပည္သူ ေတြအားလုံးကို ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနက ျပည္သူ ေတြ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မား စြာနဲ႔ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ေနႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး အိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္ ေပးေနတာပါ။ ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းမယ့္ ရက္ကို ဌာနကသတင္းစာထဲမွာ ေၾက ညာေပးပါမယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရာင္းခ်မည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေျမဧရိယာ ၇ ဒသမ ၆၇ ဧကေပၚတြင္ ၈ ခန္းတြဲ ငါးထပ္ အေဆာက္အအုံ ၁၄ လုံး တိုက္ခန္းေပါင္း ၅၆ဝ တည္ေဆာက္ထားၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ အက်ယ္ ၅၆၇ စတုရန္းေပရွိကာ အိပ္ခန္း ႏွစ္ခန္း ေရခ်ဳိးခန္းတို႔ပါဝင္ ၿပီး ေရာင္းခ်မည့္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ခန္းလွ်င္ ေျမညီထပ္ ၂၂၃ သိန္း၊ ပထမ ထပ္ ၂ဝ၈ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ ၁၉၃ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၁၇၈ သိန္း၊ စတုတၴထပ္ ၁၆၃ သိန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး လက္ငင္းစနစ္၊ အရစ္က်စနစ္၊ ဘဏ္ ေခ်းေငြစနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ခန္းဝယ္ယူရာတြင္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္သက္အနည္း ဆံုး ငါးႏွစ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ ရာဌာနအႀကီးအကဲ၏ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားႏွင့္အတူ ဝန္ထမ္းကတ္မိတၱဴပူးတြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ပင္စင္စားမ်ား ျဖစ္ပါက ပင္စင္စာအုပ္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ အႀကီး အကဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တန္ဖိုးမွ်တတိုက္ခန္း ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏မိသားစု ပ်မ္းမွ်လစဥ္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း မွာ အနည္းဆံုးက်ပ္ ေလးသိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ဝင္ေငြရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းအား အရစ္က်ေလးလ ေလးရစ္ျဖင့္ အေၾကေပးေခ်ေသာစနစ္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္မ်ား ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူမည့္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ ျဖင့္ဝယ္ယူပါက တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအား တစ္ႀကိမ္တည္း အေၾကေပးေခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်ေပးသြင္း ျခင္းျဖင့္ ပထမဦးစြာ ေဆာင္ရြက္၍ က်န္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဘဏ္ေခ်းေငြ ျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း လစဥ္အရစ္က် အေၾကေပးသြင္းရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း စသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၄ ခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။


Source:MOI

Facebook comments