ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းထားရွိေရး အဆုိကုိ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ ကန္႔ကြက္

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း (Third Party) တစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္  က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာမတူခဲ့ေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုကုိလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ထြန္းဝင္းက အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းထားရွိေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္  ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အဆုိကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments