ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုအားနည္းမႈေၾကာင့္ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါး

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္အားခသက္သာေသာ္လည္း ေရ၊ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္း ပန္း ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအားနည္းမႈေၾကာင့္ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈနည္းပါးလ်က္ရိွေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

''ျပည္ပက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြက အခုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ျပည္တြင္းမွာက လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ လိုအပ္ခ်က္ရိွတယ္။ ေျမေဈးကလည္း ႀကီးေနတယ္။ စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း ၿငိမ္ေနတယ္။ ေပၚလစီတခ်ဳိ႕ကလည္း မၿငိမ္ေသးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။

မၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့စီးပြားေရးေပၚလစီကေယဘုယ်ဆန္ေနတဲ့အတြက္ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ၊ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ ဆိုတာ မပါဘူး။ Action Planေလးပါရင္
ပိုေကာင္းမယ္။ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ မႈ၀င္လာေအာင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရိွတဲ့အရာေတြကို ျပဳျပင္ေပးဖို႔လိုတယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးက႑တိုးတက္ဖို႔ တကယ္ကို အား ထည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စက္ယႏၲရားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေဈးကြက္ မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ လ်က္ရိွေသာ္လည္း ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အစရိွသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အားနည္းျခင္းသည္ ေရရွည္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ 

''ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၀င္လာဖို႔အတြက္ အဓိကႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ရမယ္။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒတည္ ၿငိမ္ရမယ္။ ခိုင္မာရမယ္။ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားကို လံုေလာက္တဲ့ အကာအကြယ္ေပးရမယ္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈက တကမာၻလံုးကို သြားေနတာ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ပိုမို၀င္လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္မႈအေနနဲ႔ မက္လံုးေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပးတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလာၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွေအာင္ေပးတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ရမယ္။ 
ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ဳိးကိုေတာ့မက္လံုးမေပးတဲ့အျပင္ထိေရာက္စြာဟန္႔တားဖို႔လိုအပ္ တယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းမွဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရိွတြင္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုအထိ ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ဟု
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သံုးသပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဖယ္ရွားၿပီးရင္ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ၀င္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက လည္း စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို လာၿပီးေတြ႕ တာေတြေတာ့ ရိွတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္ကို အေမရိကန္က ထုတ္ကုန္ေတြ ဘာေတြေရာင္းလို႔ရသလဲ။ ျမန္မာျပည္ကေန အေမရိကန္ကို ဘယ္လို ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပန္ပို႔လို႔ရမလဲ ဆိုတာေတြကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္နဲ႔ လာေလ့လာတာေတြ ရိွပါတယ္''ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

စီးပြားေရး လာေရာက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ စြန္႔စားရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းတည္ၿငိမ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳၿပီးသားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မ်ားကို ခဏခဏ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

''ဥပေဒကေတာ့ အခုႏိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒကိုေပါင္းၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒသစ္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီ။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒထုတ္ျပန္တဲ့အခါမွာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကို ဦးစားေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ေတြ မ်ားမ်ားရေအာင္လုပ္သားအေျချပဳတဲ့ လုပ္ငန္း ေတြကို ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးမယ္''ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတြင္ ၃၈ ခုရိွၿပီး ပမာဏအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ေပါင္း ၃၈၃ ဒသမ ၈၇၇ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ လုပ္ငန္း ၂၁ ခုရိွၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉၆ ဒသမ ၀၅၉ အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေနျဖင့္ ၁၁ ဒသမ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရိွၿပီး ထပ္မံ၍ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားပါက 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား နည္းပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသေနာက္ဆံုးစီးပြားေရး၊ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပဲြတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးတန္းစီးပြားေရးပညာရွင္ Habib Rob က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: News Watch

Facebook comments