ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္းရိွ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript
ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တႏွစ္အတြင္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ စီမံကိန္း၏အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆဲြေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

''တႏွစ္အတြင္း စၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာပါ။ အခုႏွစ္အတြင္းမွာ တင္ဒါေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရက အားလံုးအစီ အစဥ္ဆဲြျပီးၿပီ။ ဒီဇိုင္းေတြလည္းေရးၿပီးၿပီဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို လာတင္ ျပမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေမးခြန္းေတြေမးမယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးရင္ တင္ဒါေခၚလို႔ရတာေပါ့။ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက အခုမွစၿပီးလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္းကေနစျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ သတင္းေပးထားတာလည္း ရိွပါတယ္''ဟု စက္တင္ ဘာ ၂၉ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ၎က ေျပာသည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္း၊ တံြေတးႏွင့္ ဆိပ္ၾကီး ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ စုစုေပါင္းေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ပါ၀င္သည့္ အဆိုပါစီမံ ကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ တင္ဒါသစ္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ရန္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီသံုးခုမွာ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၊ Business Capital City Development Ltd ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခဲြျဖစ္သည့္ ေရႊပုပၸါးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ လီမိတက္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

''အခုတိုင္း ေဒသၾကီးအစိုးရက သတင္းေပးထားတာက ဒီၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ႀကီးၾကပ္မယ္။ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြမယ္။ အဲလို ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ အရင္တုန္းကယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီသံုးခုကိုလည္း ၀င္ၿပီးေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ခိုင္းမယ္။ 
၀င္ခ်င္ တဲ့ကုမၸဏီ အားလံုးကိုလည္း ၀င္ၿပိဳင္ခိုင္းၿပီးေတာ့ ျပန္ျပီးေရြးခ်ယ္မယ္။ ဒါဟာနည္းလမ္းက်တဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္တယ္လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ဘက္က သံုးသပ္ထားပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖံြ႔ၿဖိဳး ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕တိုးခဲ်႕ရန္ ဦးစားေပး(၁) ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္ ၁၇၃၇၅ ဧက၊ ဦးစားေပး(၂) ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္)၂၁၇၁၆ ဧက၊ ဦးစားေပး (၃) သန္လ်င္ၿမိဳ႕သစ္ ၂၁၁၉၃ ဧက၊ ဦးစားေပး(၄) ဒလၿမိဳ႕သစ္ ၁၅၁၇၃ ဧက၊ ဦးစားေပး(၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕သစ္ ၂၄၇၄၈ ဧက၊ ဦးစား ေပး(၆)ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕သစ္ ၁၁၅၉၄ ဧကႏွင့္ ဦးစားေပး(၇)လွည္းကူးၿမိဳ႕သစ္ ၆၉၃၃ ဧက စုစုေပါင္း ၁၁၈၇၃၂ ဧက လ်ာထားေၾကာင္း ယခင္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Source: Nwes Watch

Facebook comments