ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည္

javascript
အသုံးျပဳျခင္းမရွိ ေသးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ သိမ္းယူၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အာမခံေၾကး ကို ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရ မည့္အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံရမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း မ်ား နည္းဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳ ခြင့္ရရွိထားသူသည္ မူလခြင့္ျပဳကာလ အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ တင္သြင္းထားေသာအာမခံေၾကးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည့္ အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း။

ခြင့္ျပဳဧရိယာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီအသစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္နယ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံ ခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ခြင့္ျပဳဧရိယာအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ ႏိုင္ရန္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟို ေကာ္မတီက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းခြင့္ျပဳမိန္႔အား တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝး (၄၁) ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈)မွ ဦးမ်ဳိးဝင္း၏ ''၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိုအသင္းအဖြဲ႕ မ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေျမယာ မ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း'' ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ထိုသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ဦးခင္ဝင္း၏ ''ျမစ္ဝွမ္း ေဒသရွိ ပုံစံ (၇) ရွိေသာ ကိုင္းကြၽန္း ေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ'' ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္းက ေရနံေျမမ်ား တြင္ တည္ရွိေသာ ေျမမ်ားသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုထားေသာ လယ္ယာေျမဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ျခင္းမရွိ ပါသျဖင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ ေၾကာင္း။

ယင္းဧရိယာမ်ားကို ေရနံေျမ ဧရိယာအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီးမွသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူ မ်ား တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ပုံစံ (၇) မရရွိေသးေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ေဒၚအိအိၿပံဳး၏ ''စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြအား ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ယူ မႈ၊ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးျပဳစိုက္ပ်ဳိး နည္းပညာ သင္တန္းမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စုအထိ သြားေရာက္ သင္တန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ'' ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး က စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဖြဲ႕အလိုက္ တာဝန္ခံမႈစနစ္ျဖင့္သာ ဆက္လက္ထုတ္ေခ်းသြားရန္ အစီ အစဥ္ရွိပါေၾကာင္း။

မ်ဳိးေစ့က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးပြားေစ့ ထုတ္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နည္းပညာျပန္႔ပြားေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာျပန္႔ပြားေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပစီမံကိန္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရာသီဥတု ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ စိုက္ပ်ဳိး ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ မ်ဳိးေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အသိ ပညာမ်ားပါဝင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေတာင္သူပညာေပးသင္တန္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႐ုံးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ေက်းရြာမ်ား အေရာက္ သြားေရာက္သင္တန္းပို႔ခ် ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ
ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ''ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒ ကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း''ကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အဆိုတင္သြင္းရာ ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူ၍ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးလို သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

Source: The Mirror

Facebook comments