ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းကေန လယ္ယာေျမ ျဖစ္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ၁၀ နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

javascript
လယ္ယာေျမ မဟုတ္တဲ႔ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမွာ ပါတဲ႔ (N) မၿမဲ ဦးပုိင္ က်ဴးလြန္စိုက္ေျမေတြကို လယ္ယာေျမ အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ-၁၀နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာနဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဦးဟံထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရံုးသေျပကန္ေက်းရြာ အုပ္စုနဲ႔ ဝင္းခနီေက်းရြာက ပံုစံ-၇ မရွိတဲ႔ လယ္သမားေတြကို စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိနဲ႔ လယ္ယာေျမျဖစ္ေၾကာင္းပံုစံ(၇) ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရံုးသေျပကန္ေက်းရြာ အုပ္စုနဲ႔ ဝင္းခနီေက်းရြာက လယ္သမား ၁၃၅ ဦး က လယ္ယာေျမ ျဖစ္ေၾကာင္း ပံုစံ-၇ မရွိဘဲ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္က စတင္ေလ့လာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၿပီး တာတမံခြန္၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း (N) မၿမဲဦးပိုင္းက်ဴးလြန္စိုက္နဲ႔ ၃၆ႏွစ္သားစဥ္ေျမးဆက္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္လယ္သမားေတြက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကစၿပီး လယ္ယာေျမျဖစ္ေၾကာင္း ပံုစံ-၇ မျပႏုိင္တာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳး စ ရိတ္ ေခ်းေငြ မရရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ပံုစံ-၇ မရွိဘဲ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္က ေျမဧက ၆၀၉ ဧက က ရံုးသေျပကန္ေက်းရြာအုပ္စုက ခရမ္းေခ်ာင္း ေရတုိက္စားရာက ေပၚထြန္းလာတဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းတြင္း ေျမေအာက္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ သည္ေျမေတြက လယ္ယာေျမ စကားရပ္ထဲမွာ မပါဘဲ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းထဲမွာ ပါတဲ႔ (N) မၿမဲ ဦးပိုင္ က်ဴးလြန္စိုက္ေျမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(၁၀)နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖဲြ႔ကို ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျဖၾကားပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments