အထပ္ျမင့္တိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕တြင္ လံုၿခံဳမႈအစီအမံရွိရန္လိုအပ္ေန

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈအစီအမံမ်ား အားနည္းေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ သတိေပးဗီႏိုင္းစာတန္းအနီမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္မူ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းထားရွိ က်င့္သုံးရမည့္ စီမံထားမႈမ်ားမွာ အားနည္းေနတတ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕တြင္ လုပ္သားအခ်ိဳ႕ 
ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႕ ေနရာ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ခြင္အကာအကြယ္ 
အျပည့္အစုံျဖင့္ လုပ္ကိုင္သင့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆလိမ့္က်မႈ 
အႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္ အစီအမံမ်ားထား ရွိသင့္သည္ဟု အဆိုပါလမ္းဆုံအနီးရွိ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးတြင္ ေျမျပင္အေနအထားအရ ေရရွည္အခ်ိန္ကာလက်မွက်န္းမာေရးထိခိုက္မႈႀကဳံေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၍ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းခြင္သုံးအကာအကြယ္မ်ား အျပည့္အစုံသုံးစြဲမႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး အကာအကြယ္ႏွင့္ 
စီမံထားရွိမႈအားနည္းပါက လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအခ်ိန္မေ႐ြးထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္သတိေပးဗီႏိုင္းစာတန္းနီပါစာသားမ်ားအတိုင္းလုံေလာက္ေသာလုပ္ငန္းခြင္လုံၿခဳံေရး အတြက္စီမံထားရွိမႈအျပည့္အဝရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments