အစိုးရသစ္လက္ထက္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၅၁၇ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထား

javascript
အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုျပဳလာသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ MIC က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက စီမံကိန္း ရွစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၅၁၇ သန္းေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၁၂/၂၀၁၆ ကေန ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ စင္ကာပူက ရွစ္ခုမွာ ေဒၚလာ ၅၁၇ ဒသမ ၂၉၆ သန္း ရွိပါတယ္။ စင္ကာပူက အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ ၅၅ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

ဒုတိယ အမ်ားဆံုး အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္း ၁၂ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၄ ဒသမ ၈၉၉ သန္းရွိၿပီး ၀င္ၿပီးသမွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၉ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယ အမ်ားဆံုး အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၉၉၂ သန္း ၀င္ေရာက္ထားကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၈ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ စတုတၳေျမာက္ အမ်ားဆံုးမွာ ေဟာင္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၃ ဒသမ ၃၂၁ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၇ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အထိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၇၀၁ ဒသမ ၇၃၇ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း ၂၃ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါကာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၁၃ ခုတြင္ ေဒၚလာ ၃၃၆ ဒသမ ၄၃၀ သန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေလးခုတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၂ ဒသမ ၁၉၇ သန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၀၃၀ သန္း၊ အိမ္ျခံေျမ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၃၇ ဒသမ ၅၃၅ သန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း က႑တြင္ ေဒၚလာ ၇၅ ဒသမ ၅၄၅ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိတြင္မူ FDI ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ွSource : Eleven Media Group

Facebook comments