ယခုဘ႑ာႏွစ္အိမ္ျခံေျမက႑ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ျပန္ျမင့္တက္လာ

javascript
ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ
ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီးႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအားလံုး၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ
ရွိလာေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံေျမက႑သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ
ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၈ ဒသမ ၆၈ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအားလံုး၏ ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိခဲ့သည့္အတြက္
ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမက႑သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈသည္ၿပီးခဲ့သည့္
ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဩဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမက႑တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ စီမံကိန္းတစ္ခု
သာရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ျမင့္မားၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ
သန္း ၁၀၅ မီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအလုိက္ အိမ္ျခံေျမ က႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈကုိ ၾကည့္လွ်င္
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၇၈၀ ဒသမ ၇၄၅ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအားလံုး ၏ ၉ ဒသမ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၀ ဒသမ ၅၇၃ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအားလံုး၏ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ က႑အလုိက္ ခြဲျခားၾကည့္လွ်င္
အိမ္ျခံေျမက႑သုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈသည္ အဆင့္ ၇ ေနရာတြင္ရွိေနသည္။

ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ၀င္ေရာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားလုံးတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနၿပီး စုစုေပါင္း၏ ၃၄ ဒသမ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

စြမ္းအင္ က႑သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ မႈ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး
စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ဒသမ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနသည္။

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑သည္ စုစုေပါင္း ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလုံး၏ ၁၀ ဒသမ
၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ရွိေနကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း ႏွစ္အလုိက္
ပုိမုိတုိးလာလ်က္ရွိသည္။


Source: The Myanmar Times

Facebook comments