ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ၂၂ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ စင္ကာပူက စီမံကိန္း ၁၇ ခုမွ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ

javascript

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ၂၂ ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ စင္ကာပူက စီမံကိန္း ၁၇ ခုမွ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံက စီမံကိန္း ၁၇ ခု ၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္လ်က္ရွိရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၅၈၅ ဒသမ ၁၃၉ သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဟာင္ေကာင္က စီမံကိန္းႏွစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂၂၂ ဒသမ ၃၄၅ သန္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇၆၈ သန္းတန္ဖိုးရွိ  စီမံကိန္းတစ္ခု ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္လာေနၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူဦးေရ၏ (၂၀၁၅ လူဦးေရအရ ၃၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔) သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေသာႏ ႈန္းထားမွာ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ လိုက္ပါတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း House.com.mm မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ Power၊ Oil ႏွင့္ Gas လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ျခံေျမက႑ တစ္ခုလံုးတြင္မူ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏ ၀န္းက်င္သာ ရိွေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ပမာဏအားျဖင့္ နည္းေနေသးၿပီး လက္ရိွ အိမ္ျခံေျမက႑ တစ္ခုလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ က႑အသီးသီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ က႑အသီးသီး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ၄၄၀ ဒသမ ၅ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၇၈၀ ဒသမ ၇ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇၂၈ ဒသမ ၆၈၀ သန္းစီ ရိွခဲ့သည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments