ေမဇင္ဦး အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္

ေမဇင္ဦး အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္
No.12, Kwin Kyaung Street (Lower), Ahlon Township, Yangon.
Show Telephone No

Company Profile

လူၾကီးမင္းတို႔၏ တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ တိုက္ခန္း၊ စက္ရံု၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းလိုပါလွ်င္ ကၽြန္မတို႔၏ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါက ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူၾကား၊ ငွားသူႏွင့္ ပို္င္ရွင္ၾကား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပေစရန္၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရိွေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမန္ဆန္ေစရန္ အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။

Total properties: 0


Enquiry form