ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါေအာင္ CITIC ကုမၸဏီကို လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသး

javascript

 ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ကို တ႐ုတ္ CITIC ကုမၸဏီ က တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး ငါးလ ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အစိုးရသစ္ က ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ကိုင္ရန္ တစ္စံုတစ္ရာ ၫႊန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ကိုင္ ရန္ တ႐ုတ္ CITIC ကုမၸဏီအားယခင္အစိုးရလက္ထက္က တင္ဒါခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ရွိ၌ ျမန္မာဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား ေရြး ခ်ယ္သည့္ အဆင့္သာရွိေသး ေၾကာင္း အဆုိပါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းက အစိုးရစီမံ ကိန္းေလ။ အစိုးရသစ္ကလည္း ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြမ်ားေန လုိ႔ စိတ္ရွည္ရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ထူးထူးျခားျခားရွိလာရင္ မီဒီယာ ေတြေခၚၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလုပ္ သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္’’ဟု ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နည္း ပညာဥပေဒ၌ တင္ဒါေအာင္ျမင္ ၿပီး ကုမၸဏီသည္ ေျခာက္လအ တြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္းအေသးစိတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္း ေပးထားသည့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ ဗဟိုအဖြဲ႕ထံသို႔ ၁၅ ရက္အ တြင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဗဟိုအဖြဲ႕သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အ တြင္း အဆုိပါစီမံကိန္းကို လက္ခံ ျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳရမည္ဟု ဆုိထားသည္။

လက္ရွိေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ကို ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ က ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီသည္ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ရန္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၁၉ ခု အား ဖိတ္ေခၚထားသည္။

အဆုိပါ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ မ်ားကို DICA (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန) တြင္ တင္ျပထားသည့္ ေငြေၾကး ေတာင့္တင္းမႈ၊ ဝင္ေငြႏႈန္းထား၊ အခြန္ေဆာင္ထားမႈပမာဏႏွင့္ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား စစ္ေဆးေနသည္။

ယခုတင္ဒါေအာင္ျမင္ထား သည့္ CITIC ကုမၸဏီသည္ စက္မႈ ဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရွိထားသည္။ စက္မႈဇုန္အ တြက္ တင္ဒါေခၚယူစဥ္ကပင္ ရွယ္ ယာပိုင္ဆုိင္မႈကို ျမန္မာဘက္က ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ဘက္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ေသးေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ထံမွ ျမန္မာအစိုးရေခ်းယူ ရမည့္ ေခ်းေငြသည္ အတိုးႏႈန္းမ်ား သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments