လိႈင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းက တန္းဖိုးနည္းအခန္း 2000ေက်ာ္ ဒီဇင္ဘာလ ေရာင္းခ်ေပးမည္။

javascript

လိႈင္သာယာနဲ႕ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ျမိဳ႕နယ္မွာ တညေဆာက္ထားတျ့ တ္းဖိုးနည္း အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း 2000 ေက်ာ္ကို 2017 ခုနွစ္ ဒီၤဇင္ဘာလမွာ ေရာငါ္္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ောကာင္း ျမိဳကျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

လညက္၇ွိမွာ အသင့္ေရာင္းခ်နိုင္တဲ့ တန္းဖိုးနည္း အိမ္ရာအခန္းေပါင္း 1000 ေက်ာ္ရွိေနျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးသီးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အခန္းေနရာကို မၾကိဳက္ေသးရင္ ၾကိဳက္တဲ့အထိ ေစာင့္လို႕ရတယ္ အခန္း 1000 ကေတာ့ တည္ေဆာက္ဆဲပဲ ဒီဇင္ဘာမွာ ျပီစီမယ္။ ေဆာက္လို႕ ျပီးတာနဲ႕ေရာင္းခမယ္လို႕ေျပပါတယ္။

လိႈင္သာယာနဲ႕ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ ျမိဳကနယ္မွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တန္းဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း 1000 ခန္႔ မဲႏိႈက္ေပးတာကို စက္တင္ဘာ 12 ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္အခန္းေပါင္း 2000 ေက်ာ္ မဲႏႈိက္ေပးမယ့္ ရက္ကိုလည္း ေၾကညာေပးသြားမယ္လို႕ ိရပါသည္။

တိုက္ခန္းေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘတ္ဂ်က္ေငြနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး အခန္းဝယ္ယူသူေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္နဲက ခ်ိတ္ဆက္ျပီး 10ႏွစ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူခြာင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လြႈင္သာယာျမိုကယ္ရွိေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာ ၊ ဒဂံုျမိုကသစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ျမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇန အပိုင္း(၁)(၂) နဲ႕ ကေနာင္အိမ္ရာတို႕ကတည္ေဆာက္ျပီးစီးထားတဲ့ တန္းဖိုးနည္း တိုက္ခန္းေတြကိုေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး အိမ္ရာဝယ္ယူဖို႕ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရယထဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) မွာ တိုက္ခန္းတန္းဖိုးရဲ႕ 30ရာခိုင္ႏငန္းအထိ ေငြစုေဆာင္း ထားရွိျပီး ဘဏ္ေခ်းေငါ ရယူနိုင္ဖိုကအတြာက္ လစဥ္ေပးဆပ္နိုင္စြမ္း ရွိတဲ့ ပံုမွန္ဝင္ေငြ၇ွိသူေတြကိုေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါသည္။

source ; Modern

Facebook comments