လာမည့္ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွလာမည္ဟု CIC ခန့္မွန္း

javascript

လာမည္႕ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္းေဆာက္လုပ္ေရးက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွလာမည္ဟု CIC ခန့္မွန္း

 

လာမည့္ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္

လာျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာက္ လုပ္ေရးက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရိွ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံ

စာျပဳစုေရးအဖြဲ႕ (Timetric's Construction IntelligenceCenter-CIC) အစီရင္

ခံစာျပဳစုသူ Mr.Danny Richards ထံမွ သိရသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္တာကာလ

အတြင္းကအိမ္ရာအေဆာက္အအံုက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္

ေစ်းကြက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က ေစ်း ကြက္တန္ေၾကး ၄၉ ဒသမ

၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္ေစ်းကြက္ရိွေနမႈေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစြဲရမည္ဟု

ခန္႔မွန္းထားသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာအရ အေရးတႀကီးခ်မွတ္ထားေသာ

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ Master Plan အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အေမရိကန္

ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိလ်ာထားသတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ရိွအေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ဒသမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ တန္ေၾကး ရိွၿပီး

ႏွစ္စဥ္၁ဝ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း

၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွစီမံကိန္း ၁၇ ခု (ကာလတန္ဖိုး အေမရိကန္

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္) ျဖင့္အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားေၾကာင္း

သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမက႑၌ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄

ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၄၄ဝ ဒသမ ၅ သန္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာ

ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈ဝ ဒသမ၇ သန္း၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇၂၈ 

ဒသမ ၆၈ သန္း အသီးသီးရိွခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ PowerOilႏွင့္Gas လုပ္ငန္း

မ်ားမွျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑တစ္ခုလံုး၌၅ ရာခုိင္ႏႈန္း

ပမာဏသာရိွၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးတက္လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source: Myawady

 

 

Facebook comments